Bestuur

Ons Dagelijks Bestuur vergadert gemiddeld 1 x per maand en ons Hoofdbestuur eens per kwartaal.

Wilt u iets kenbaar maken, kunt u tot 14 dagen voor een vergaderdatum een schriftelijke reactie sturen naar info@kvth.nl of per post naar: 

KVTH, t.a.v. het DB en/of HB

Westeind 5

5245 NL Rosmalen

U krijgt dan binnen 14 dagen na de vergadering een schriftelijke reactie terug.

 

Algemene Ledenvergadering: op 25 juni 2021 te Ede

De Algemene Ledenvergadering van de K.V.T.H. is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit vertegenwoordigers van alle regio's. In de Algemene Vergadering wordt o.a. de financiële jaarrekening beoordeeld, de begroting vastgesteld, de algemeen voorzitter en de hengstenjuryleden benoemt en de statuten van onze vereniging aangenomen.
In onderstaande link vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020.

Notulen ALV 2020 te Arnhem

 

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit de regio's. Het hoofdbestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen om de activiteiten van de vereniging te bespreken en te oordelen over de voorstellen die door het dagelijks bestuur worden gedaan. Ook eigen voorstellen van leden van het hoofdbestuur worden tijdens deze bijeenkomsten besproken.

 

Het hoofdbestuur bestaat uit:

 •    Wim van der Zanden (Regio Zuid)

 •    René Bakx (Regio Noord)

 •    Wim Raaijmakers (Regio Zuid)

 •    Reint Hagreis (Regio Oost)

 •    José Hes-Hunnekink (Regio Noord)

 •    Rianne van den Broek Tomassen  ( Regio Zuid)

 •    Jan ter Wal (Regio Noord)

 •    Gerrit Westerveld (Regio Oost)

 •    Bart van der Wekken (Regio West)

 •    Pierre Verhoye (Regio West)

 •    Ingmar Alewijnse (Regio West)

 •    Arjan Sand (Regio Oost)

 

Het hoofdbestuur beslist over het beleid van onze vereniging, zoals de financiën en foktechnische voorstellen. Daarnaast doet het hoofdbestuur het voorstel aan de Algemene Vergadering als het over hengstenjuryleden gaat of de vaststelling van de begroting. Ook kan het hoofdbestuur besluiten om enkele commissies in het leven te roepen, zoals bijvoorbeeld de Foktechnische Commissie of de PR commissie. Alle commissies dienen verslag uit te brengen aan het hoofdbestuur.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het stamboek. Het bestaat uit vier leden van het hoofdbestuur en de Algemeen Voorzitter. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de Algemeen Voorzitter dat noodzakelijk acht, hetgeen neerkomt op circa 10 keer per jaar.
In het dagelijks bestuur nemen deel:       

 •    Johan Wilmink (Algemeen Voorzitter)

 •    Wim Raaijmakers

 •    René Bakx

 •    Gerrit Westerveld

 

De regio's

Bestuurlijk is onze vereniging opgedeeld in 4 regio's: Noord, Oost, Zuid en West. 
Iedere regio heeft haar eigen bestuur.
Elk regiobestuur heeft, op basis van het aantal leden in de afdeling, minimaal één afgevaardigde in het hoofdbestuur.

Leden worden naast de website en ons verenigingsblad ook geïnformeerd via de afdelingsbesturen en uiteraard betrokken bij de activiteiten binnen de K.V.T.H.

Elk jaar vindt er een algemene vergadering plaats binnen iedere regio. Tijdens deze vergadering wordt het regiobestuur gekozen, de jaarlijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden besproken. Tevens komen de evenementen en activiteiten welke op de planning staan, aan de orde.