Centrale Premiekeuringen

Jaarlijks worden door de regio’s van de KVTH Centrale Premiekeuringen georganiseerd. Keuringen zijn van belang omdat er op deze manier vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen paarden van verschillende eigenaren. Juist door deze vergelijkingen en de beoordeling door juryleden van de ter keuring aangeboden dieren, kunnen eigenaren nagaan of zij met hun dieren voldoen aan het fokdoel dat wordt nagestreefd. Het fokdoel is omschreven in het Fokplan. Door op onderstaande link te klikken kunt u het fokplan inzien. 

Fokplan 2018

Voor deze keuringen bestaat veelal grote belangstelling; zowel van fokkers als van derden. De paarden die voor de keuring worden aangemeld zijn gewassen, gekamd en getoiletteerd. Het is een lust voor het oog om dergelijke activiteiten te zien.

Naast de Centrale Premiekeuringen worden op initiatief van de fokkers, zogenaamde fokdagen georganiseerd, waarvoor eveneens grote belangstelling bestaat.
 

Fokkerij

Voor de instandhouding van de raszuiverheid en de verbetering van de raskenmerken is het van essentieel belang dat veel aandacht wordt besteed aan de keuze van de hengst. Het zoeken naar een passende combinatie van hengst en merrie is geen eenvoudige zaak. Het is van belang dat er selectief wordt gewerkt met goed uitgangsmateriaal.
 

Technische commissie

In lijn met de te houden jurybijeenkomsten is er een technische commissie ingesteld, bestaande uit een lid van het Dagelijks Bestuur (voorzitter), een vertegenwoordiger uit de jury voor de hengstenkeuringen en uit leden van de vereniging die hun sporen in de fokkerij hebben verdiend. De algemeen secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen en verzorgt de correspondentie naar de besturen. Regio’s kunnen ook voorstellen doen voor onderwerpen waarvan zij vinden dat ze belangrijk zijn voor behandeling in deze commissie.
De technische commissie adviseert het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur van de KVTH over technische aangelegenheden met betrekking tot de Haflinger en het Trekpaard.

Klik hier voor de leden van de Commissies